எந்த வயதில் கையடிக்க ஆரம்பித்தீர்கள்

அழகான பெண்ணை பார்த்தால் உங்களுக்கு என்ன செய்ய தோன்றும் ?

Wednesday, December 16, 2009

Now, A Chocolaty Diet To Loose Weight

Are you a choco-holic? Then there's a good news for you! A chocolate that helps people to loose weight has been invented.
Buzz up!

Lola, the weight control chocolate contains chemicals that suppress hunger, while still tasting as rich and satisfying as regular chocolates. However, when observed minutely, one may find a slight green tinge in the chocolate. It is because of the unusual ingredients that promote weight loss.

The chocolate is made by Spanish manufacturer Cocoa BIO. It contains the dietary supplement spirulina, a microscopic algae with high level of nutrients like vitamin A and B12, which have weight loss benefits. Cocoa BIO does not contain cholesterol and also helps digestion by boosting a healthy level of intestinal bacteria.


The presence of special amino acids trick the eater into believing they are not hungry.
The makers also claim that the presence of special amino acids trick the eater into believing they are not hungry and prevent them from overeating.

Lola is 100 per cent natural and is made using biological cocoa from Peru and Santa Domingo.

One is required to eat it once or twice a day, one hour before a meal. It will make you feel pleasantly full and and will make you less likely to overeat.

No comments:

Post a Comment