எந்த வயதில் கையடிக்க ஆரம்பித்தீர்கள்

அழகான பெண்ணை பார்த்தால் உங்களுக்கு என்ன செய்ய தோன்றும் ?

Saturday, January 2, 2010

Namrata Shrestha’s (Nepali Actress/ Model) Scandalous Video with DJ TantrikNepalese Actress Namrata Shrestha Sex Scandal  XxX Video / CelebrityScandal Video 
 Posted By : Knight Rider |  Date : Yesterday, 19:48 |  Tags: Namrata Shrestha Scandal
 
 

Nepalese Actress Namrata Shrestha Sex ScandalNamrata Shrestha’s (Nepali Actress/ Model) Scandalous Video with DJ Tantrik
Many people know Namrata Shrestha from her appearance in Nepali music videos and mostly from her first movie “Sano Sansar”, (a digital Nepali movie from Alok Nembang) in which she has the lead role of actor. Namrata Shrestha is named as one of the top 5 models in Nepal by the Kathmandu Poston in the edition of February, 2005.

She has been modeling since 1997 and had also appeared in a number of theater acts as well. She has appeared on the cover of a number of well known magazine such as VOW Magazine, Wave Magazine and various other.


File Size : Wmv Format: 28.6 Mb | 3gp Format: 16.1 Mb | Playing Time : 24:12 Min

Nepalese Actress Namrata Shrestha Sex Scandal MegaShare:- WMV Format | 3GP Format For Mobiles 
Nepalese Actress Namrata Shrestha Sex Scandal Freakshare:- WMV Format | 3GP Format For Mobiles

No comments:

Post a Comment