எந்த வயதில் கையடிக்க ஆரம்பித்தீர்கள்

அழகான பெண்ணை பார்த்தால் உங்களுக்கு என்ன செய்ய தோன்றும் ?

Saturday, January 2, 2010

ND Tiwari Scandal Pictures


ND Tiwari Scandal Pictures


ND Tiwari Scandal Pictures


Meanwhile, Chief Minister K Rosaiah and Chief Secretary Ravikanth Reddy formally gave a send off to Tiwarion Sunday evening.

The incident has grabbed immense attention with large number of people looking for the scandal video clip on internet as it is circulating in various online portals. Reportedly, many websites have also posted N.D. Tiwari scandal picture, which is grabbing many eyeballs.

Recently, ND Tiwari shook after One Ujala Singh alias Ujala Sharma claimed that he had married the said woman and had a son on her. The said Tiwari Son filed a case in the Delhi High Court claiming that he was a biological son of Tiwari. Allegations pop-up that Ujala Sharma was also behind the sex scandal video exposed in thetelevision channel.

No comments:

Post a Comment