எந்த வயதில் கையடிக்க ஆரம்பித்தீர்கள்

அழகான பெண்ணை பார்த்தால் உங்களுக்கு என்ன செய்ய தோன்றும் ?

Friday, April 30, 2010

m not a man, Nityananda told CID sleuths


m not a man, Nityananda told CID sleuths

"I'm not a man. There's no way I could have indulged in sexual activities with women. Do a potency test on me". That's the sum of Swami Nityananda's startling statements to CID sleuths.The swami's passport clearly mentions his gender as male, not transgender.» Full Story on The Times of India

No comments:

Post a Comment