எந்த வயதில் கையடிக்க ஆரம்பித்தீர்கள்

அழகான பெண்ணை பார்த்தால் உங்களுக்கு என்ன செய்ய தோன்றும் ?

Sunday, May 2, 2010

அக்காவிடம் கேளுங்கள்


10 Reasons to Have More Sex that YOU Didn’t Believe Were True

May 2nd, 2010
I know it’s a well-known fact that most men don’t need reasons to have more sex, but how many guys actually stop to think about the fact that sex plays a key role in their overall health and well-being? Regular sex is more than just having fun; good sexual health is vital to a man’s overall physical, psychological and emotional health. Sex can potentially benefit everything from a man’s short-term mood or a headache, to longer-term issues like heart or the reduced risk of prostate cancer.
I don’t need to tell any horny 20 something guy the benefits of unwrapping my saree, but when you are 35 years old and married to the same woman, you tend to take sex for granted and stop caring about ways to impress herwith your body – I know you do. Good sex is a cost-effective and enjoyable way to ensure your long-term health. It’s cheaper than a gym and a lot better for your abs than a six pack. With the average middle class guy being more mindful than ever about both his budget and health, sex might just be what the doctor Anjali Aunty ordered (from an email from a doctor friend in the US).

No comments:

Post a Comment